T-Associazione la Settima

T


A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T U - V Z
 
Dizionario Italiano/Sassarese
 

T - Diciottesima lettera dell’alfabeto

T Maiuscola                           T Manna

t Minuscola                            t Minori

Pronuncia Ti
 

Tabaccaio - Isthanghéri

Tabaccare - Tabaccà

Tabaccheria - Isthàngu/Isthanghìgliu/Tabacchìnu

Tabacchiera - Tabacchéra/Buàtta pa tabàccu

Tabacco - Tabàccu

Tabella - Tabèlla

Tabellina - Tabellìna

Tabellone - Tabellòni

Tabernacolo - Tabennàcuru

Tabù - Tabù

Tabù (proibizione) - Pruibiziòni

Tacca - Tàcca

Taccagno - Azziccàddu/Zecchincùru

Taccheggio (furto) - Fùra

Tacchino - Dìndu

Tacciato (accusato) - Accusàddu

Tacciato (incolpato) - Incuipàddu

Tacco - Tàccu

Taccone - Taccòni

Taccuino - Librèttu

Tacere - Caglià

Tachicardia - Battiggóri

Tacitamente - A la (ra) mùdda

Tacitare - Caglià

Tacito - Cagliàddu/Mùddu

Taciturno - Cagliàddu/Mùddu

Tafano (mosca cavallina) - Mòscha cabaddìna

Tafano (moscone) - Muschòni

Tafferuglio (bisticcio) - Brèa

Tafferuglio (zuffa) - Affarratóriu

Taglia - Tàglia

Taglia (misura) - Pèzza/Misùra

Tagliaboschi - Tagliabuschù

Tagliaboschi (boscaiolo) - Buschaióru

Tagliacarte - Tagliarìna

Taglialegna - Tagliarègna

Tagliando - Tagliàndu

Tagliapietre - Piccapiddréri

Tagliare - Taglià/Sigà

Tagliata - Tagliàdda/Sigàdda

Tagliatelle - Tagliarìni

Tagliatelle (lasagne) - Arisàgni

Tagliato - Tagliàddu/Sigàddu/Trappàddu

Taglieggiare - Taglieggià

Tagliente (affilato) - Arruddàddu

Tagliere - Tagliéri

Taglierina - Tagliarìna

Taglio - Tàgliu

Taglio di cucito - Sistà

Tagliola - Taglióra

Tagliuzzare - Sigà a pezzaréddi/Taglià a pezzaréddi

Tagliuzzato - Sigàddu a pezzaréddi/Tagliàddu a pezzaréddi

Talamo (letto) - Lèttu

Talché - A tari chi

Tale - Tàri

Talea - Tàssu

Talento - Tarèntu

Talento (abilità) - Abiriddài

Talismano - Pùnga

Tallonare - Isgharrunà

Tallonare (inseguire) - Pissighì

Tallonata - Isgharrunàdda

Tallonato - Isgharrunàddu

Tallonato (inseguito) - Pissighìddu

Talloncino (cedola) - Cédura

Tallone - Garròni/Caschàgnu

Talmente - Taimmènti

Talora (qualche volta) - Càsch’e vòstha

Talpa - Tàipa

Taluno - Zesthùnu

Taluno (qual'uno) - Caschùnu

Talvolta (a volte) - A vòsthi

Talvolta (qualche volta) - Càsch’e vòstha

Tamarindo - Tamarindu

Tambureggiare - Tamburinà

Tamburellare - Sunà lu trìmpanu

Tamburello - Trimpànu

Tamburino - Tamburìnu

Tamburo - Tambùru

Tamponamento - Tampunamèntu

Tamponare - Tampunà

Tamponato - Tampunàddu

Tamponatura - Tampunaddùra

Tampone - Tampòni

Tana - Tàna

Tanca - Tànca

Tancato - Tancàddu

Tanfo - Tànfu

Tanfo (odore di chiuso) - Fiaggu d’insèrru

Tangente - Tangènti

Tango - Tàngu

Tanica di latta - Lamòni

Tanto - Tàntu

Tanto (molto) - Umbè

Tanuta (varietà di pesce) - Càntara

Tapino (misero) - Mìsaru

Tapino (poveretto) - Pobarèttu

Tappa (meta) - Tàppa

Tappare - Tappà

Tappato - Tappàddu

Tappetino - Tappettìnu

Tappeto - Tappèttu

Tappezzare - Tappizzà

Tappezzata - Tappizzàdda

Tappezzato - Tappizzàddu

Tappezzeria - Tappizzària

Tappezziere - Tappizzéri

Tappo - Tàppu

Tappo del water - Tàppu di còmmudu

Tappo doi sughero - Tàppu di sùaru

Tara - Tàra

Tarantella - Tarantèlla

Tarantola - Taràntura

Tarare - Tarà

Tarassaco (erba selvatica) - Pabanzóru/Dènti di liòni

Tarato - Taràddu

Taratura - Taraddùra

Tarchiato - Traccagnòttu

Tardare - Tasdhà

Tardare (ritardare) - Ritasdhà

Tardare (stentare) - Isthintà

Tardi - Tàsdhu

Tardivo - Tasdhìu

Targa - Tàrga

Targare - Targà

Targato - Targàddu

Tariffa - Tarìffa

Tariffario - Tariffàriu

Tarlare - Tarurà

Tarlato - Taruràddu

Tarlo - Tàraru

Tarma - Tagnóra

Tarocco (varietà di arancia) - Taròccu

Tarpare (tagliare) - Taglià

Tarpare le ali - Ipittà l'àri

Tarpato (con le ali tagliate) - Ipittàddu

Tarpato (tagliato) - Tagliàddu

Tarso (osso del piede) - Óssu di lu (ru ) pèdi

Tartagliare (balbuziente) - Fabiddà linghidèntu

Tartaro - Tartaro

Tartaruga - Tusthòinu

Tartaruga d'acqua - Tusthòinu d’èba

Tartaruga marina - Tusthòinu marìnu

Tartassare - Tartassà

Tartassare (maltrattare) - Masthrattà

Tediato - Infaddàddu

Tedioso (fastidioso) - Infaddósu

Tedioso (noioso) - Nuiósu

Tegame - Isthègliu

Tegame di terracotta- Tiànu/Cassaróra

Tegamino - Isthègliu

Teglia - Téglia

Tegola - Téura

Tela - Tèra

Telaio - Tiràggiu

Telato - Di tèra

Telecomando - Terecumàndu

Teleferica - Terefèrica

Telefonare - Terefonà

Telefonata - Terefonàdda

Telefonato - Terefonàddu

Telefonia - Terefonìa

Telefonista - Terefunìstha

Telefono - Terèfonu

Telegrafare - Teregrafà

Telegrafico - Teregràficu

Telegrafista - Teregrafistha

Telegrafo - Terègrafu

Telegramma - Teregràmma

Telescopio - Taraschópiu

Televisione - Terevisiòni

Televisivo - Terevisibu

Televisore - Terevisòri

Tellina (arsella) - Cióccura marina

Telo - Tèru

Telone - Teròni/Tindòni

Tema - Tèma

Temerario (audace) - Attribìddu

Temere - Timì

Tempaccio (tempo cattivo) - Tèmpu màru

Tempera - Tèmpara

Tempera matita - Temperaràpis

Temperamento - Temperamèntu

Temperare - Temperà

Temperato - Timparàddu

Temperatura - Temperaddùra

Temperatura (febbre) - Frébba

Temperino - Timparìnu

Tempesta - Timpèstha

Tempesta (disastro) - Dirràschu

Tempestare - Timpisthà

Tempestato - Timpisthàddu

Tempestivamente - Tempesthibamènti

Tempestivo - Tempesthìbu

Tempie - Maràgni

Tempiese (dal paese Tempio) - Tempiésu

Tempio (paese) - Tèmpiu

Tempio (posto sacro) - Tèmpiu/Gèsgia

Tempo - Tèmpu

Temporale - Timpuràri

Temporalesco - Di timpuràri

Temporaneamente - Timpuraniamènti

Temporaneo - Timpuràniu

Temporeggiare - Isthà tìra-tìra

Temuto - Timìddu

Tenace - Riddósthu

Tenace (ostinato) - Usthinàddu

Tenacia - Usthinaddèzia

Tenaglia - Tinàglia

Tenda - Tènda

Tendaggio - Tendàggiu

Tendenza - Tindènzia

Tendere - Tindì

Tendere (stirare) - Isthirà

Tendere (tirare) - Tirà

Tendere una fune - Tisà

Tendina - Tendìna

Tendine (nervo) - Nèviu/Nèiviu

Tenditoio - Tindiddòggiu

Tenditore - Tindidòri

Tendone - Tindòni/Tendòni

Tenebra (buio) - Bùggiu

Tenebroso - Ischuriggósu

Tenente - Tinènti

Tenenza - Tinènzia

Teneramente - Teneramènti

Tenere - Tinì/Agguantà

Tenerezza - Tinirèzia

Tenero - Tennàru

Tenero (molle) - Móddu

Tenia (verme solitario) - Vèimmu soritàriu

Tensione - Tinsiòni

Tentacolo - Tintàcuru

Tentare - Tintà

Tentativo - Tentatìbu

Tentativo (prova) - Pròba

Tentato - Tintàddu

Tentazione - Tentaziòni

Tentennare (vacillare) - Banziggà

Tentoni - A paipòni

Tentoni (alla cieca) - A la (ra) cégga

Tenue (sottile) - Suttìri/Fìnu/Fìni

Tenuta (possedimento) - Pusséssu

Tenuto - Tèntu

Tenuto (mantenuto) - Mantinùddu/Mantésu

Teodoro - Teodóru

Teologia - Teorogìa

Teologo - Teòrogu

Teorema - Teorèma

Teoria - Teorìa

Teoricamente - Teoricamènti

Teorico - Teòricu

Tepore - Tèbiu

Teppaglia - Tèppa/Teppàglia

Teppaglia (gentaglia) - Gentàglia

Teppista - Teppìstha

Terapeuta (chi cura) - Curadòri

Terapeutico - Curadòri

Terapia - Terapia

Terapia (cura) - Cùra

Tergicristallo - Tergicristhàllu

Tergiversare - Piglià tèmpu/Isthantarià

Tergo - Lu di darèddu

Terminale (finale) - Finàri

Terminare - Finì

Terminare un lavoro - Aggabà

Terminato - Finìddu

Terminato un lavoro - Aggabàddu

Termine - Fìni

Termine di un lavoro - Accabàdda

Termite - Fuimmìggura di la (ra) lègna

Termometro - Termomètru

Termosifone - Termossifòni

Termostato - Termosthatu

Terno - Tèrnu

Terra - Tèrra

Terracotta - Terrasànta

Terraferma - Terramànna

Terrapieno - Terrabiènu

Terraterra (di basso livello) - Terratèrra

Terrazza - Tarràzzu

Terrazzino - Tarrazzìnu

Terremotato - Terremotàddu

Terremoto - Terramòtu

Terreno - Tarrènu

Terreno argilloso - Tèrra luzàna

Terreno da arare - Aratóriu

Terreno irrigabile - Tarrènu abbabìri

Terrestre - Di la (ra) tèrra

Terribile - Terrìbiri

Terriccio - Tèrra

Terriccio sporco - Carràggiu

Terrificante (che spaventa) - Ipasimadòri

Terrificante (che terrorizza) - Terrorizànti

Territorio - Territóriu

Territorio (luogo) - Lóggu

Territorio di campagna - Sàsthu

Terrore (Spavento) - Terròri

Terrore (spavento - Ipràmu/Assùsthu

Terrorismo - Terrorìsmu

Terrorista - Terrorìstha

Terrorizzare - Terrorizà

Terrorizzare (spaventare) - Ipasimà

Terrorizzato - Terrorizàddu

Terrorizzato (spaventato) - Ipasimàddu

Terso (limpido) - Lìmpidu

Terso (pulito) - Nèttu

Terzetto - Grùppu di tre

Terziario - Terziàriu

Terzino - Terzìnu

Terzo - Tèrzu

Terzo classificato - Lu (ru) di tre

Terzogenito - Lu (ru) di tre figliòri

Terzultimo - Terzùsthimu

Tesa del cappello - Àra di lu (ru) sumbréri

Teschio - Càbbu di mósthu

Tesi - Tèsi

Teso (tirato) - Tiràddu

Tesoreria - Tisorerìa

Tesoriere - Tisorèri

Tesoro - Tesòru

Tesoro nascosto - Siddàddu

Tessera - Tèssera

Tesseramento - Tesseramèntu

Tesserare - Tesserà

Tesserato - Tesseràddu

Tessere - Tissì

Tessitore - Tissidòri

Tessitura - Tissiddùra

Tessuto - Tissùddu

Test (prova) - Próba

Testa - Càbu

Testa matta (spericolato) - Cabisciabiddàddu

Testa scoperta - A la (ra) iscabiddàdda

Testamento - Tisthamèntu

Testardaggine - Tisthadhàggina

Testardo - Riddósthu/Tisthàsdhu

Testare (fare testamento) - Fà tisthamèntu

Testare (fare un test) - Testhà

Testata (colpire di testa) - Isthumbàdda

Testata del letto - Cabizzàri

Testata di macchina - Tisthàdda

Testé (adesso) - Abarabà

Testicolo (genitali) - Cugliòni

Testimone - Tisthimògnu

Testimonianza - Tisthimuniànzia

Testimoniare - Tisthimunià

Testo - Tèsthu

Testolina - Cabarèddu

Testone (testa grande) - Cabimànnu/Càbu di zimbóina

Testone (testardo) - Cabitósthu/Càbu d’óssu

Testuale - Testhuari

Testualmente - Testhuaimmènti

Testualmente (precisamente) - Prizzisamènti

Testuggine - Tusthòinu

Testuggine marina- Tusthòinu marìnu

Tetano - Tèttaru

Tetro (triste) - Trìsthu

Tetta (mammella) - Tìtta

Tetto - Cabisthùria

Tettoia - Tettóia

Ti ho - T'àggiu

Ti ho sentito - T'àggiu intèsu

Ti ho visto - T'àggiu vìsthu

Ti ricordi ?- Ti n'ammènti

Tiara - Tiàra

Tibia - Óssu lóngu di l’ànca

Tic (scatto nervoso) - Tic

Ticchio nervoso - Vìziu neivósu

Ticchiolatura (malattia piante) - Pèsthi di la (ra) frùttura

Tiepidamente - Tèbiu

Tiepido - Tébiu

Tifo - Tìfu

Tifone (burrasca) - Burràscha

Tifoso - Tifósu

Tignola (farfallina) - Tignòra

Tigre - Tìgri

Timbrare - Timbrà

Timbrato - Timbràddu

Timbro - Tìmbru

Timbro della voce - Tìnnu

Timido - Tìmìddu

Timido (vergognoso) - Vasghugnósu

Timo (ghiandola dei ruminanti) - Primmaràtti

Timo (pianta aromatica) - Tìmu

Timone - Timòni

Timoniere - Timunéri

Timore - Timòri

Timorosamente - Timurosamènti

Timoroso - Timurósu

Timpano dell'orecchio - Tìmpanu

Tinca (pesce) - Tìnca

Tingere - Tignì

Tinozza - Tìna

Tinta - Tìnta

Tintarella - Abbronzaddùra

Tinteggiare - Tignì

Tinteggiare le pareti - Imbianchinà

Tinteggiata - Imbianchinàdda

Tinteggiata (tinta) - Tìnta

Tinteggiatore - Imbianchìnu

Tinteggiatura delle pareti - Imbianchinà

Tintinnare - Tintinnà

Tinto - Tìntu

Tintoria - Tintoria

Tintura - Tintùra

Tipaccio - Tipàcciu

Tipo - Tìpu

Tipografia - Tipografìa/Isthamperìa

Tipografico - D’isthàmpa

Tipografo - Tipògrafu

Tirabusciò (cavatappi) - Tirabussò

Tiraggio - Tiràggiu

Tiralastico (fionda) - Tiraràsthiggu

Tirannia - Tirannìa

Tiranno - Tirànnu

Tirapiedi - Tirabédi

Tirare (un cavo) - Tirà

Tirare per rompere - Trazà

Tirassegno - Tirassègnu

Tirata - Tiràdda

Tiratore - Tiradòri

Tiratura - Tiraddùra

Tirchio (avaro) - Azziccàddu/Zecchincùru

Tirchio (micragnoso) - Migragnósu

Tiremmolla - Tiremmòlla

Tiretto (cassetto) - Caràsciu

Tiritera - Tiratirò

Tiro - Tìru

Tirocinante (apprendista) - Apprindìstha

Tirocinante (praticante) - Pratiggànti

Tirocinio - Tirocìniu/Pràtigga

Tiroide - Tiròide

Tisana (decotto) - Tisàna dicóttu

Titolare (proprietario) - Tituràri

Titolo - Tìturu

Titubante (indeciso) - Indizzìsu

Titubanza - Indizzisiòni

Titubanza (dubbio) - Dùbbiu

Titubare (essere indeciso) - Assé indizzìsu

Tizio - Tìzziu

Tizzone - Tizzòni

To’ (prendi) - To’ pìglia

Toccare - Tuccà

Toccare leggermente - Ziriggà

Toccasana - Toccasàna

Toccata - Tuccàdda

Toccata leggermente - Ziriggàdda

Toccatina - Tuccaddarèdda

Toccato di testa - Tuccàddu

Toccato leggermente - Ziriggàddu

Tocco (pezzo piccolo) - Pèzzu bìccuru/Pezzaréddu

Tocco (scemo) - Barèngu

Tocco di campana - Tóccu

Toeletta - Toerètta

Toga - Tòga

Togato - Togàddu

Togliere - Buggà/Cabà/Ritirà

Togo - Tògu

Togo (bello) - Bèddu

Togo (bravo) - Bràbu

Toh - To’

Tollerabile - Tolleràbiri

Tollerante - Tollerànti

Tolleranza - Tollerànzia

Tolleranza (casa di) - Casìnu

Tollerare - Tollerà/Barià

Tollerato - Bariàddu

Tolto - Buggàddu/Cabàddu

Tomaia - Tìggia

Tomba - Tùmba

Tombale - Tumbàriggu

Tombino - Tumbìnu

Tombola - Tòmbura

Tommaso - Tommasu

Tonaca - Tùnigga

Tonalità - Tonariddài

Tondino - Tundìnu

Tondo - Tòndu

Tonfo - Isthrampàdda

Tonico - Tóniggu

Tonnara - Tunnàra

Tonnellata - Tunnallàdda

Tonno - Tùnnu

Tono (timbro di voce) - Tìnnu

Tonsilla - Tonsìlla/Turìddura

Tonsillite - Infiammazioni di li (ri) tonsìlli

Tonto - Tóntu/Tusthòinu

Tonto (testa dura) - Càbu d’óssu

Tonto (testardo) - Tunturròni

Topaia - Tàna di sórigghi

Topo - Sóriggu

Topo di fogna - Sarròni di fògna

Topo grande - Sarròni

Topografia - Topografia

Topografico - Topogràficu

Topografo - Topògrafu

Topolino - Sorigghìttu

Toppa (rammendo) - Zàppuru

Toppa della serratura - Tùppa

Torace (petto) - Pittòrra

Torbido - Buriàddu

Torcere - Tuzzinà/Tuzzì

Torchiare (pressare) - Prissà

Torchiare l'uva per il vino - Supprissà

Torchiato - Prissàddu

Torchiato per fare il mosto - Supprissàddu

Torchio per l'uva - Supprèssa

Torcia o cero votivo - Àccia

Torcicollo - Tuzziddùra di códdu

Tordo - Musthìdda/Immusthìdda

Torma (molti) - Trummàdda

Tormenta di neve - Timpèstha di nèbi

Tormentare - Tuimmintà/Triburà

Tormentato - Tuimmintàddu

Tormento - Tuimmèntu

Tornaconto - Torracóntu

Tornaconto (guadagno) - Guadàgnu

Tornante - Cùiva

Tornare - Turrà

Tornare indietro sui propri passi - Furrià/Girà

Tornata - Turràdda

Tornato (restituito) - Turràddu

Tornato (ritornato) Turràddu

Tornato indietro sui propri passi - Furriàddu

Torneo - Tornéu

Tornio - Trùnniu

Tornire - Trunnì

Tornito - Trunnìddu

Tornitore - Trunnidòri

Tornitura - Trunniddùra

Toro - Tràu

Torpediniera - Torpedinièra

Torpedone (corriera) - Corrièra/Autòbusu

Torpore - Intrimintimèntu

Torre - Tòrri/Tòrra

Torrente - Traìnu

Torrenziale (molta pioggia) - Èba a ìrriddi

Torretta - Torrètta

Torrido (ardente) - Asdhènti
Torrido (molto caldo) - Assài càsdhu

Torronaio - Turrunàggiu

Torroncino - Torroncìnu

Torrone - Turròni

Torsione - Tuzzinaddùra

Torso (busto) - Bùsthu

Torsolo - Trùncu

Torta - Tùstha

Tortellini - Tusthellìni

Tortiera - Tusthèra

Torto - Tósthu

Tortora - Tùsthura

Tortuoso - Tusthuósu

Tortura - Tusthùra

Torturare - Tusthurà

Torturato - Tusthuràddu

Tosare - Tusà/Tundì

Tosato - Tùsu

Tosatura - Tusà/Tundì

Toscanello (sigaro) - Zigarru tuschànu

Tosse - Tóssa

Tosse canina - Tóssa canìna

Tossico (velenoso) - Virinósu

Tossicomane - Drugàddu

Tossina - Tussìna

Tossire - Tussì

Tostapane - Abbruschabàni

Tostare - Abbruschà

Tostato - Abbruschàddu

Tostatura - Abbruschaddùra

Tosto (duro) - Tósthu

Totale - Tutàri

Totalità - Tutariddài

Totalizzare - Tutarizà

Totalizzatore - Tutarizadòri

Totalmente - Di lu (ru) tùttu

Totanara (amo per pescare totani) - Tutanàra

Totano - Tòtanu

Tovaglia - Tubàglia/Téru di bànca

Tovagliolino - Tuzzibùccu

Tovagliolo - Tuzzibùccu/Tubaglióru

Tozzo (massiccio) - Grussàzzu

Tozzo (pezzo) - Pèzzu/Ruggiòni

Tra - Tra/Fra

Tra (in mezzo) - In mèzu

Traballare - Banziggà

Trabiccolo - Trabìccuru

Traboccare - Ribissà/Bassà/Trabuccà

Traboccato - Ribissaddu/Bassàddu/Trabuccàddu

Trabocchetto - Ingannabédi/Trabucchèttu

Tracagnotto - Traccagnòttu

Tracannare - Inguddì

Tracannare (bere) - Bì

Traccheggiare (prendere tempo) - Piglià tèmpu

Traccia - Tràccia

Traccia (orma) - Tràtta/Tràccia

Tracciare - Traccià

Tracciare (segnare) - Signà

Tracciato - Tracciàddu

Tracciato (segnato) - Signàddu

Trachea - Agasthóru

Trachea (gola) - Cannigghìri

Trachite - Trachite

Tracimare - Bassà

Tracimato - Bassàddu

Tracina (pesce) - Tràcina

Tracolla - Tracòlla

Tracollo (caduta rovinosa) - Caggiùdda

Tracollo finanziario - Fallimèntu

Tracoma - Tracòma

Tracotanza (arroganza) - Arrugànzia

Tracotanza (prepotenza) - Priputènzia

Tradimento - Tradimèntu

Tradimento (a) - A l'ischunfidàdda

Tradire - Tradì

Tradito - Tradìddu

Traditore - Tradiddòri

Tradizionale - Tradizionàri

Tradizione - Tradiziòni

Tradizione (usanza) - Usànzia

Tradotta - Tradòtta

Tradotto - Traduzìddu

Tradurre - Traduzì

Traduttore - Traduttòri

Traduzione - Traduziòni

Trafelato - Allacanàddu

Trafficante - Traffiggànti

Trafficare - Traffiggà

Traffico - Tràffiggu

Traffico (raggiro) - Raggiru/Tràffiggu

Trafiggere - Trabassà

Trafiggere (ferire) - Firì

Trafila per filetti - Trafìra

Trafila (iter ) Trafìra

Trafiletto -Trafirèttu

Trafitto - Firìddu

Traforo - Gallerìa

Trafugare (rubare) - Furà/Piggià

Trafugato - Furàddu/Piggiàddu

Tragedia - Tràgicu

Traghettare - Traghettà

Traghettato - Traghittàddu

Traghettatore - Traghettadòri

Traghetto - Traghèttu

Tragicamente - Tragiggamènti

Tragico - Tràgicu

Tragitto - Camìnu

Tragitto (percorso) - Camìnu

Tragitto (viaggio) - Viàggiu

Traguardo - Traguàsdhu

Traiettoria (parabola) - Paràbura

Trainare - Trainà/Trasginà

Trainare (tirare) - Tirà

Traino - Tràinu

Tralasciare (abbandonare) - Abbandunà

Tralasciare (lasciare) - Lassà

Tralasciato (abbandonato) - Abbandunàddu

Tralasciato (lasciato) - Lassàddu

Tralcio fine di vite - Saimmèntu

Tralcio o radice della vite - Rabazzòni

Traliccio - Paru di ferru/Trarìcciu

Tram - Tram/Tranv

Trama - Tràma

Tramandare - Tramandà

Tramandato - Tramandàddu

Tramare - Tramà

Trambusto - Digógliu

Trambusto (baccano) - Abburóttu

Trambusto (bordello) - Busdhéddu

Tramezzare - Tramizà

Tramezzato - Tramizàddu

Tramezzino - Tramizìnu

Tramezzo - Tramézu

Tramite (per mezzo di) - Pa mèzu di

Tramoggia - Tramùggia

Tramontana - Tramuntàna

Tramontare - Tramuntà

Tramontato - Tramuntàddu

Tramonto - Tramòntu/Carasòri

Tramortito - Dimmaiàddu

Tramortito (stordito) - Attuntunàddu

Trampoli - Tràmpuri

Trampoliere - Trampureri

Trampolino - Trampurìnu

Tramutare - Tramutà

Tramutare (cambiare) - Ciambà

Tran tran (solito andazzo) - Andàzzu

Trancia (fetta) - Trància/Fètta

Tranciare - Trancià

Tranciare (tagliare a fette) - Taglià a fètti

Tranciare (tagliare) - Taglià/Sigà

Tranciato - Tranciàddu

Tranciato (tagliato a fette) - Tagliàddu a fètti

Tranciato (tagliato) - Tagliàddu/Sigàddu

Tranello - Tranèllu

Tranello (trappola) - Tràppura

Tranne (eccetto chi) - Sàivu chi/A màncu chi

Tranquillamente - Tranquillamènti

Tranquillante - Tranquillànti

Tranquillità - Tranquilliddài/Susségu

Tranquillità (calma) - Càimma

Tranquillizzare - Tranquillizà/Appasiguà

Tranquillizzato - Tranquillizàddu

Tranquillo - Tranquìllu/Assusigàddu

Transatlantico - Trasatràntiggu

Transazione - Transaziòni

Transazione (accordo) - Accósdhu

Transenna - Abbarraddòggiu

Transennare - Abbarrà

Transennare (chiudere) - Sarrà/Tancà

Transennato - Abbarràddu

Transennato (chiuso) - Sarràddu/Tancàddu

Transigere (sopportare) - Barià

Transitabile - Bónu a passà

Transitare - Transità

Transitare (passare) - Passà

Transitorio - Transitóriu

Transizione - Transizioni

Transumanza - Tramuddàdda

Tranviere - Tranviéri

Trapanare - Trabanà

Trapanato - Trabanàddu

Trapano - Tràbanu

Trapano a manovella - Girabracchìnu

Trapassare - Trabassà

Trapassare (morire) - Murì

Trapassare da parte in parte - Passà da pàsthi in pàsthi

Trapassato - Trabassàddu

Trapassato (morto) - Mósthu

Trapelare - Ischubià

Trapelato - Ischubiàddu

Trapezio - Trapézziu

Trapezoidale - A fòimma di trapézziu

Trapiantare - Trapiantà

Trapianto - Trapiàntu

Trappola - Tràppura

Trappola antica per uccelli - Piàddigga

Trappola per topi - Soriggàggiu

Trapunta - Trabùnta/Còccia

Trapuntare - Trabuntà

Trapuntato - Trabuntàddu

Trarre (levare) - Buggà

Trarre (tirare) - Tirà

Trasalire - Siddì/Isthrimintì

Trasandato - Trasandàddu

Trasbordare - Traibusdhà

Trasbordo - Traibósdhu

Trascendere (esagerare) - Esagerà

Trascinare - Trasginà

Trascinato - Trasginàddu

Trascorrere (passare) - Passà

Trascorso (passato) - Passàddu

Trascrivere - Traischribì

Trascrivere (copiare) - Cupià

Trascrizione - Traischriziòni

Trascurabile - Traschuràbiri

Trascurare - Traschurà

Trascurato - Traschuràddu

Trasecolare - Attrallarà

Trasecolato - Attrallaràddu

Trasferibile - Traifirìbiri

Trasferimento - Traifirimèntu

Trasferire - Traifirì

Trasferito - Traifirìddu

Trasferta - Traifèstha

Trasfigurato - Traifiguràddu

Trasfigurazione - Traifiguraziòni

Trasformare - Traifuimmà

Trasformare (cambiare) - Muddà

Trasformato - Traifuimmàddu

Trasformato (cambiato) - Muddàddu

Trasformatore - Traifuimmadòri

Trasformazione - Traifuimmaziòni

Trasfusione - Traifusiòni

Trasgredire (disubbidire) - Disubbidì

Trasgredire (violare) - Viurà

Trasgressione (disubbidienza) - Disubbidiènzia

Trasgressione (violazione) - Vioraziòni

Trasgressivo (disubbidiente) - Disubbidiènti

Trasgressivo (irrispettoso) - Irripittósu

Trasgressore (che viola le regole) - Viuradòri

Traslare (trasferire) - Traifirì

Traslato - Traifirìddu

Traslazione - Traifirimèntu

Traslocare - Carrà

Traslocare (cambiare di casa) - Ciambàssi di càsa

Traslocato - Carràddu

Traslocato (cambiato di casa) - Ciambàddu di càsa

Trasloco (cambio di casa) - Ciàmbu di càsa

Trasmesso - Traimmìssu

Trasmesso (mandato) - Mandàddu

Trasmesso (spedito) - Ipidìddu

Trasmettere - Traimmittì

Trasmettere (mandare) - Mandà

Trasmettere (spedire) - Ipidì

Trasmettitore - Traimmittidòri

Trasmissione - Traimmissiòni

Trasmittente - Traimmittènti

Trasparente - Traiparènti

Trasparenza - Traiparènzia

Trasparire - Traiparì

Traspirare (evaporare) - Ivapurà

Trasportabile - Traipusthàbiri

Trasportare - Traipusthà/Carrà

Trasportato - Traipusthàddu/Carràddu

Trasportatore - Traipusthadòri/Carradòri

Trasporto - Traipósthu

Trastullare (giocare) - Giuggà/Ingiuggazzà

Trasudare - Trassudà/Sumì

Trasudare (sudare) - Sudà

Trasudato - Trassudàddu/Sumìddu

Trasudazione - Sumiddùra

Trasversale (di traverso) - Di trabèssu

Trasversale (storto) - Tósthu

Tratta - Tràtta

Trattabile - Trattàbiri

Trattare - Trattà

Trattativa - Trattatìba

Trattato - Trattàddu

Tratteggiare - Trattiggià

Tratteggiato - Trattiggiàddu

Tratteggio - Trattéggiu

Trattenere- Trattinì

Trattenimento - Trattinimèntu

Trattenuta - Trattinùdda

Trattenuto (fermato) - Trattésu/Trattinùddu

Trattino - Trattìnu

Tratto - Tràttu

Tratto (pezzo) - Pèzzu

Trattore - Trattòri

Trattoria - Tratturìa

Trattoria (locanda) - Lucànda

Trattoria (osteria) - Usthéa

Trattorista - Trattorìstha

Trauma (colpo) - Còipu

Trauma (ferita) - Firìdda

Trauma (spavento) - Assùsthu

Traumatizzare (spaventare) - Assusthà

Traumatologia - Cura di li (ri) firiddi

Travagliare (penare) - Pinà

Travagliare (tormentare) - Tuimmintà/Triburà

Travagliato (tormentato) - Tuimmintàddu/Triburàddu

Travaglio - Paddimèntu

Travaglio (pena) - Pèna

Travalicare - Ischumpassà/Caburà

Travalicato - Ischumpassàddu/Caburàddu

Travasare - Trabasà

Travasato - Trabasàddu

Travaso - Trabàsu

Trave - Tràbi

Trave grossa - Trabizzòni

Traveggole (abbaglio) - Abbàgliu

Traversa - Trabèssa

Traversale (di traverso) - Di trabèssu

Traversale (storto) - Tósthu

Traversata - Trabissàdda

Traversata (attraversata) - Attrabissàdda

Traversina - Trabessìnu

Traverso - Trabèssu

Travertino (tipo di marmo) - Travesthìnu

Travestimento - Travisthimèntu

Travestire - Travisthì

Travestito - Travisthùddu

Traviare - Travià

Traviare (sviare) - Ivià

Traviato - Trabiàddu

Traviato (sviato) - Iviàddu

Travicello - Trabizzéddu

Travisare - Trabisà

Travisare (falsare) - Fazzà

Travisato - Trabisàddu

Travolgere (far cadere) - Fà caggì

Travolgere (trascinare) - Trasginà

Travolto (trascinato) - Trasginàddu

Trazione - Tiràdda

Tre - Tre

Trebbia - Trébbia

Trebbiare - Triuréra

Trebbiato - Triuràddu

Trebbiatrice - Trébbia

Trebbiatura - Triuréra

Treccia - Trèzza

Trecentesimo - Trezentésimu

Trecentesimo in classifica -Lu di trezèntu

Trecento - Trezèntu

Tredicenne - Di trédiz’ànni

Tredicesima (gratifica Natalizia) - Tredizésima

Tredicesima classificata - Tredizésima

Tredicesimo - Tredizésimu

Tredicesimo classificato - Lu di trédizi

Tredici - Trédizi

Tredicimila - Tredizimìria

Tregua (pausa) - Pàsu

Tregua (riposo) - Ripósu

Tremare - Trimurà

Tremarella - Trimurédda/Trimuròni

Tremendo - Trimèndu

Trementina - Trimintìna

Tremila - Tremìria

Tremito (tremarella) - Trimurédda

Tremolare (barcollare) - Baddinà

Tremolio (tremarella) - Trimurédda/Trimuròni

Tremore (tremarella) - Trimurédda

Treno - Trènu

Trenta - Trènta

Trentennale - Trentànni

Trentenne - Di trentànni

Trentennio - Trent’ànni

Trentesimo - Trentèsimu/Lu di trènta

Trentina - Trintìna

Trentuno - Trentùnu

Trepidare (temere) - Timì

Trepidazione (ansietà) - Ansieddài

Trepidazione (timore) - Timòri

Treppiede - Treppedi/Trìbidda

Trequarti - Trequàsthi

Tresca - Trèscha

Trespolo - Tróppuru

Triade - Tre

Triangolare - Trianguràri

Triangolazione - Trianguraziòni

Triangolo - Triànguru

Tribolare - Triburà

Tribolare (penare) - Pinà

Tribolato - Triburàddu

Tribolato (penato) - Pinàddu

Tribolazione - Triburàzioni/Triburìa

Tribordo (parte destra della nave) - Drìtta

Tribù - Tribù

Tribuna - Tribùna

Tribunale - Tribunàri

Tributare - Tributà

Tributaria - Tributària

Tributo (tassa) - Tribùtu/Tàssa

Tributo (imposta) - Impòstha

Tributo (pagamento) - Pagamèntu

Tributo (tassa) - Tàssa

Triciclo - Tricìcuru/Cicrìnu

Tricolore - Tricuròri

Tridente - Triùzzu

Tridente (forcone) - Fuschòni

Triennio - Tre ànni

Trifoglio - Trivógliu

Trigemino - Suffràgiu

Triglia - Trìglia

Trimestrale - Trimesthràri

Trimestrale (ogni tre mesi) - Dùgna tre mèsi

Trimestre - Trimèstri/Tre mèsi

Trimotore - Trimotòri

Trincea - Trincèra

Trincerarsi - Trinceràssi

Trinciare - Trincià

Trinciato - Trinciàddu

Trinità - Triniddài

Trionfale - Triunfàri

Trionfare - Triunfà

Trionfato - Triunfàddu

Trionfatore - Triunfadòri

Trionfo - Triùnfu

Trionfo nel gioco di carte - Triùnfu

Tripletta - Tripretta

Triplicare - Tripricà

Triplicare (fare per tre volte) - Fà a tre vòsthi

Triplicato - Tripricaddu

Triplicatore - Tripricadori

Triplice - Trìpizi

Triplo - Tripru

Triplo (tre volte di più) - Tre vòsthi di più

Triplo (tre volte tanto) - Tre vòsthi tàntu

Trippa - Trìppa/Busècca

Tripudio (allegria) - Alligrìa

Tripudio (festa grande) - Fèstha mànna

Trisavolo - Bisàiu mànnu

Triste - Trìsthu

Tristemente - Tristhemènti

Tristezza - Tristhèzia/Tristhùra

Trita lardo - Pistharàsdhu/Tritaràsdhu

Tritacarne - Pisthacàrri/Tritacàrri

Tritare - Trità

Tritato - Tritàddu

Tritato (pestato) - Pisthàddu

Tritolo (esplosivo) - Tritòru

Triturare (fare a pezzettini) - Fà a pezzareddi

Triturato (fatto a pezzettini) - Fàttu a pezzareddi

Trivella - Trivèlla

Trivellare - Trivellà

Trivellato - Trivellàddu

Trivellazione - Trivellaziòni

Trofeo - Trofèu

Troia (puttana) - Tròia/Bagàssa

Troia (scrofa) - Sùa

Tromba - Tròmba

Trombata - Sunàdda di tròmba

Trombetta - Trumbètta

Trombettiere - Trumbittèri

Trombone - Trumbòni

Trombosi - Paràrisi

Troncare - Truncà/Muzzà

Troncare di netto - Truncà a mùzzu

Troncata - Truncàdda

Troncato - Truncàddu

Tronco (tagliato) - Truncàddu

Tronco d'albero - Trùncu

Trono - Trònu

Tropicale - Tropicari

Troppo - Tróppu

Trota - Tròta

Trottare - Truttà

Trotterellare - Trottisginà

Trotto - Tróttu

Trottola - Marróccura

Trovare - Acciappà

Trovare (incontrare) - Agatà

Trovare (incontrare) - Incuntrà

Trovare andando incontro - Attuppà

Trovata (idea) - Pinsàdda

Trovata (incontrata) - Aùdda

Trovatello - Basthàsdhu

Trovato - Aùddu

Truccare - Truccà

Truccato - Truccàddu

Truccatore - Truccadòri

Trucco - Trùccu

Trucidare - Ammazzà

Trucidare (massacrare) - Massacrà

Trucidato - Ammazzàddu

Trucidato (massacrato) - Massacràddu

Truciolo - Àscia

Truffa - Trùffa

Truffa (fregatura) - Friaddùra

Truffa (imbroglio) - Tràmpa

Truffa (raggiro) - Ragìiru

Truffaldino - Truffadòri

Truffare - Truffà/Trampà

Truffato - Truffàddu

Truffatore - Truffadòri

Truppa - Trùppa

Tu - Tu

Tuba (strumento musicale) - Tròmba

Tubare dei piccioni - Ciucciurinà

Tubatura - Tubaddùra

Tubazione - Tubaziòni

Tubercolosi (tisi) - Tisigghèzia

Tubero - Tùvaru

Tubetto - Tubèttu

Tubista - Tubìstha

Tubo - Tùbu

Tubolare - Tuboràri

Tuffare - Cabuzzà/Tuffà

Tuffata - Tuffàdda/Cabuzzàdda

Tuffato - Tuffàddu/Cabuzzàddu

Tuffo - Tùffu/Cabuzzàdda

Tufo calcareo - Libàgnu

Tugurio - Tugùriu

Tuia - Tuia

Tulipano - Turipànu

Tumefatto (gonfio da ematoma) - Unfiàddu

Tumefazione (ematoma) - Unfiaddùra

Tumore - Tumòri

Tumulare (mettere sotto terra) - Intarrà

Tumulare (seppellire) - Sipillì

Tumulato (messo sotto terra) - Intarràddu

Tumulato (seppellito) - Sipillìddu

Tumulazione - Intèrru

Tumulazione - Sipillimèntu

Tumulto - Subùriu

Tumulto (baccano) - Abburóttu

Tumulto (fracasso) - Fragàssu

Tunica - Tùnigga

Tuo - Tóiu

Tuonare - Trunà

Tuono - Trònu

Tuorlo - Tòraru

Tuppè (parrucchino) - Pèri fìnti

Turacciolo - Tàppu

Turare - Tappà

Turato - Tappàddu

Turbamento - Tuibamèntu

Turbante - Tuibànti

Turbare - Tuibà/Astharià

Turbato - Tuibàddu/Asthariàddu

Turbina - Turbìna

Turbine di vento - Buriòni

Turbolento - Agitaziòni

Turbolenza (baccano) - Abburóttu

Turbolenza (baraonda) - Baraònda

Turbolenza (scompiglio) - Ischumpìgliu

Turchese - Biaìttu

Turchese (celestino) - Ciristhìnu

Turchino - Biaìttu ciàru

Turco - Tùschu

Turismo - Turismu

Turista - Turìstha

Turistico - Turisthìggu

Turnazione - Turnaziòni

Turno - Tùrnu

Turpiloquio (vergogna) Vasghògna/Zàntara

Turritano (abitante di Porto Torres) - Turritànu/Bainzinu

Turritano (di Porto Torres) - Pusthudurrésu

Tuta da lavoro - Tùta

Tutela - Tutèra

Tutelare - Tuterà

Tutelato - Tuteràddu

Tutore - Tutòri

Tuttavia - Pagàntu

Tutto - Tùttu

Tuttora - Ancòra

Tuttora (sino adesso) - Fin'abà/Tuttóra

Tutt'uno - Tuttùnu

Pagina in aggiornamento e correzione
Sono graditi suggerimenti e correzioni
Per info pilo.gianuario@gmail.com