Q-Associazione la Settima

Q

A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R S T - U - V - Z

 
Dizionario Italiano/Sassarese

Q - Quindicesima lettera dell’alfabeto

Q Maiuscola                    Q Manna

q Minuscola                    q Minori

Pronuncia Qu
 

Qua (in questo posto) - Inògghi

Quaderno - Quadèrnu

Quaderno a quadretti - Quadèrnu a quadrètti

Quaderno a righe - Quadèrnu a rìghi

Quadrangolare - A quàttru ànguri

Quadrante - Quadrànti

Quadrare - Quadrà

Quadrato - Quadràtu

Quadratura - Quadraddùra

Quadretto - Quadrìttu

Quadri (seme carte da giuoco) - Quàdri/Dinà

Quadriennio - Quattr’ànni

Quadrifoglio - Quadrivógliu

Quadriga - Carròzza a quàttru cabàddi

Quadriglia - Quadrìglia

Quadrilatero - Quadrilàteru

Quadrimestre - Quàttru mèsi

Quadrimotore - Quadrimutòri/A quàttru motòri

Quadro (pittura) - Quàdru

Quadro (quadrato) - Quadràtu

Quadrupede - A quàttru pèdi

Quadruplicare - Fà a quàttru vòsthi

Quadruplicare - Musthipricà pa quàttru

Quadruplo - Quàttru vòsthi tàntu

Quaggiù - Inogghiòssu

Quaglia - Guàgliura/Trappadè

Qual si voglia - Cassisìa

Qualche - Càsche

Qualche d'uno - Caschùnu/Calchunu (S)

Qualcosa - Caschecòsa

Quale - Quari/Càri

Qualifica - Quarìfica

Qualificabile - Quarificàbiri

Qualificare - Quarificà

Qualificato - Quarificaddu

Qualificazione - Quarificaziòni

Qualità - Gariddài

Qualora - Casumài/Simmài

Qualsiasi - Cassisìa

Qualunque - Cassisìa

Qualunquismo - Quarunquismu

Qualunquista - Quarunquistha

Quando - Càndu

Quante - Cànti

Quante volte - Cànti vòsthi/Canti volthi (S)

Quantificare - Quantificà

Quantificare (stimare) - Isthimà

Quantificato - Quantificàddu

Quantificato (stimato) - Isthimàddu

Quantità - Cantiddài

Quantitativo - Cantiddài

Quanto - Càntu/Gàntu

Quanto ho - Cànt'àggiu

Quanto prima - Cantuprìmma

Quaranta - Quarànta

Quarantena - Quarantèna

Quarantenne - Di quarant’ànni

Quarantennio - Quarant’ànni

Quarantesimo - Quarantésimu

Quarantesimo in classifica - Lu di quarànta

Quarantina - Quarantìna

Quarantotto - Quarantóttu

Quaresima - Quarésima

Quaresimale - Quaresimàri

Quartetto - Quasthèttu/Quarthettu (S)

Quartiere - Quasthéri/Quartheri (S)

Quarto - Quàsthu/Quarthu (S)

Quarto in classifica - Lu di quàttru

Quartogenito (quarto figlio) - Lu di quàttru figliòri

Quartultimo - Quasthùsthimu/Quarthùrthimu (S)

Quarzo - Prédda àiba

Quasi - Guàsi

Quasi (all'incirca) - Aggiummài

Quasi (per poco) - A mumènti

Quassù - Inogghisòbbra

Quaterna - Quaterna

Quatto (nascosto) - Cuàddu

Quattordicenne - Di quattòsdiz’ànni/Di quattòrdiz’anni (S)

Quattordicèsimo - Lu di quattòsdhizi

Quattordicèsimo - Quattosdhizèsimu/Quattordhizésimu (S)

Quattordici - Quattòsdhizi/Quattòrdhizi (S)

Quattrino (soldi) - Dinà/Sósdhu/Soldhu (S)

Quattro - Quàttru

Quattrocchi (a) - A quattròcci

Quattrocentesco - Di lu (ru) quattruzèntu

Quattrocentesimo - Quattruzentésimu/Lu di quattruzèntu

Quattrocento - Quattruzèntu

Quattromila - Quattrumìria

Quei - Chìssi

Quelle - Chìddi

Quello - Chìssu

Quello (colui) - Chìddu

Quercia - Chèschu

Querela - Chirèlla

Querela (denuncia) - Dinùnzia

Querella (Esposto) - Ipósthu

Querelare - Chirellà

Querelare (denunciare) - Dinunzià

Querelato (denunciato) - Dinunziàddu

Quesito - Quisìddu

Quesito (domanda) - Dumànda

Quest'anno - Accànnu

Questionare - Chisthiunà

Questionario - Chisthionàriu

Questione - Chisthiòni

Questo - Chìsthu

Questore - Quisthòri

Questua (colletta) - Cullètta

Questua (ricerca di soldi) - Zèscha

Questura - Questhùra

Questurino - Purizzòttu

Qui - Inògghi

Quietanza (ricevuta) - Rizzibùdda

Quietare (calmare) - Caimmà

Quiete (pace) - Pàzi

Quieto (calmo) - Càimmu

Quindi (dunque) - Tàndu

Quindi (per questo) - Pa chìssu

Quindicenne - Di quìndiz’ànni

Quindicennio - Quindiz’ànni

Quindicesimo - Quindizésimu/Lu di quìndizi

Quindici - Quìndizi

Quindicimila - Quindizimìria

Quindicina - Quindizìna

Quindicinale - Quindizinàri

Quinquagenario (di cinquant'anni) - Di zincant’ànni

Quinquennale - Di zinc’ànni

Quinquennio - Zinc’ànni

Quinta - Quìnta

Quintale - Quintàri

Quintetto - Quintèttu

Quinto - Quìntu/Lu di zìncu

Quintultimo - Quintùsthimu

Quintuplicare - Musthipricà pa zìncu

Quintuplo - Zìncu vòsthi tàntu

Quiproquo - Una còsa pa l’àsthra

Quisquilia - Cosarèdda

Quota - Quòta

Quotabile - Quotàbiri

Quotare - Quotà

Quotare (mettere una parte) - Punì un tàntu

Quotato - Quotàddu

Quotazione - Quotaziòni

Quotidianamente - Dùgna dì

Quotidianità - Cutidianiddài

Quotidiano - Di dùgna dì

Quoziente - Cozziènti


 

Pagina in aggiornamento e correzione
Sono graditi suggerimenti e correzioni
Per info pilo.gianuario@gmail.com