O-Associazione la Settima

O

A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O P Q - R S T - U - V - Z

 
Dizionario Italiano/Sassarese

O - Tredicesima lettera dell’alfabeto

O Maiuscola              O Manna

o Minuscola              o Minori

Pronuncia O
 

Oasi - Òasi

Obbediente - Ubbidiènti

Obbediente (che da retta) - Chi pòni mènti

Obbedienza - Ubbidiènzia

Obbedire - Ubbidì

Obbligare - Obbrigà

Obbligato - Obbrigàddu

Obbligatorio - Obbrigatóriu

Obbligo - Óbbrigu

Obbrobrio - Zàntara

Obbrobrio (vergogna) - Vaghògna

Obelisco (colonna) - Coronna

Oberato (caricato) - Carriggàddu

Obesità - Grassèzia

Obeso - Panzimànnu/Panza di fùifaru

Obiettare (contestare) - Cuntisthà

Obiettare (contrastare) - Contrasthà

Obiettare (contraddire) - Contradizì

Obiettivo ottico - Obbiettìbu

Obiettivo (scopo) - Ischòpu

Obiettivo (imparziale) Giùsthu

Obiezione (opposizione) - Opposiziòni

Obiezione (contrarietà) - Contrarieddài

Obitorio - Càmmara mosthuària

Oblazione (offerta) - Offèstha/Offertha (S)

Obliquo (storto) - Tósthu/Torthu (S)

Obliquo (piegato) - Immuggiàddu/Barrriddósthu

Obliterare (annullare) Annullà

Obolo (offerta) - Offéstha/Offertha (S)

Obolo (elemosina) - Limósina

Obriere - Obréri/Paràiu

Obsoleto (vecchio) - Vécciu

Obsoleto (fuori uso) - Fòrad’ùsu

Oca - Óca

Occasionale - Occasionàri

Occasione - Occasiòni

Occhiaia - Curàzzuru di l’òcci

Occhiali - Ipiccìtti

Occhialuto (con lenti molto spesse) - Settipiccìti

Occhiata (uno sguardo severo) - Ucciàdda

Occhiata (pesce) - Ucciàdda

Occhiataccia (guardare male) - Abbaiddàdda di trabèssu

Occhiello (asola) - Traòccu

Occhio - Òcci

Occhi - Òcci

Occhio di pernice (callo) - Gàddu

Occhiolino - Occìttu

Occidentale - Occidentàri

Occidente - Occidènti

Occlusione (chiusura) - Tancaddùra

Occluso - Tancàddu/Sarràddu

Occluso (tappato) - Tappàddu Imballaddu

Occorrente - Occurrènti

Occorrenza - Occurrènzia

Occorrere - Occurrì

Occorrere (che serve) - Sivvì

Occorso - Occurrìddu

Occorso (che è servito) - Sivvìddu

Occultare (nascondere) - Cuà

Occultato - Cuàddu

Occulto (nascosto) - Cuàddu

Occupare - Occupà

Occupato - Occupàddu

Occupazione - Occupaziòni

Oceanico - Oceànicu

Oceano - Ocèanu

Ocra - Tèrra gròga

Oculare (relativo agli occhi) - Di l’òcci

Oculare (relativo alla vista) - Di la (ra) vìstha

Oculatezza (attenzione) - Attinziòni

Oculatezza (prudenza) - Prudènzia

Oculato (attento) - Attèntu

Oculato (prudente) - Prudènti

Oculista - Ocurìstha

Od (o) - O

Od (pure) - Pùru

Ode (canto) - Òdi

Odiare - Odià/Abé in nìvra

Odiato - Odiàddu

Odierno - D’òggi

Odio - Ódiu/Nìvra

Odioso - Odiósu

Odissea - Odissea

Odorare - Odorà/Fiaggà

Odorato - Odoràddu

Odore - Odòri/Fiàggu

Odore di bara - Fiàggu di tàura

Odore di chiuso - Fiàggu d'insèrru

Odore rancido - Fiàggu di vischiddu

Odore di muffa - Fiàggu di muggòri

Odore di sporco - Fiàggu di musgìgnu

Odore d'imbroglio - Fiàggu di brusgiàddu

Odoroso - Odorósu

Odoroso (profumato) - Profumàddu

Offendere - Offindì

Offensiva - Offensìba

Offensivo - Offensìbu

Offerente - Offridòri

Offerta - Offèstha/Offertha (S)

Offerto - Offèsthu/Offerthu (S)

Offertorio - Offesthóriu/Offerthóriu (S)

Offesa - Offèsa

Offesa restituita - Piàttu turràddu

Offeso - Offèsu

Officiare - Uffizzià

Officiare (celebrare) - Zelebrà

Officiato (celebrato) - Zelebràddu

Officina - Officìna

Officinale (che serve per medicine) - Pa fa midizini

Offrire - Offrì

Offuscare (appannare) - Appannà

Offuscato (appannato) - Appannàddu

Oggettivamente - Oggettibamènti

Oggettivo - Oggettìbu

Oggetto - Oggéttu

Oggi - Óggi

Oggigiorno - Oggindì

Ogni - Dùgna

Ogniqualvolta - Dùgna vòstha/Dugna voltha (S)

Ognissanti - Tùtti li (ri) Sànti/Li Sànti

Ognora - Dugnòra

Ognora (sempre) - Sèmpri

Ognuno - Dugnùnu

Oh - Óh

Ohi (grido di dolore) - Óhi/Òiah

Ohibò - Bo-bo

Ohimè (povero me) - Ischurammè

Oleandro - Oleandru

Oleario (dell'olio) - Di l’ózu

Oleodotto - Cundùttu di pidróriu

Oleoso - Uzósu

Olezzo (odore) - Fiàggu

Oliare - Untà d'òzu

Oliato - Untàddu d'òzu

Oliatore - Untadòri

Oliera per olio e aceto - Vinagrèra

Oligarca (tiranno) - Tirànnu

Oligarchia (tirannia) Tirannìa

Olimpiade - Olimpìadi

Olimpico - Olìmpicu

Olimpionico - Olimpiònicu

Olimpo - Olimpu

Olio - Ózu

Olio canforato per massaggi - Ózu di frià

Olio di lino - Ózu di lìnu

Olio di oliva - Ózu d'arìba

Olio di ricino - Ózu di rìcinu

Olio di sansa - Ózu di sànsu

Olio per lumi - Ózu piddróriu

Olio santo - Ózu Sàntu

Oliva - Arìba

Olivastro (in colore d'oliva) - In curòri d’arìba

Olivastro (olivo non innestato) - Agliàsthru

Olive - Arìbi

Oliveto - Aribàri

Olivo (albero) - Àiburu d’arìba

Olmo (albero) - Óramu

Olocausto - Orocàusthu

Oltraggiare (ingiuriare) - Ingiurià

Oltraggiare (insultare) - Insusthà/Insulthà (S)

Oltraggiare (offendere) - Offindì

Oltraggiato (ingiuriato) - Ingiuriàddu

Oltraggiato (insultato) Insusthàddu/Insulthaddu (S)

Oltraggiato (offeso) - Offésu

Oltraggio - Ingiùria

  1. (insulto) - Insùsthu/Insulthu (S)

Oltraggio (offesa) - Offèsa

Oltraggioso - Offensìbu

Oltranza (sino all'ultimo) - Finz’all’usthìmu

Oltre - Inghiddà

Oltre (più avanti) - Più addanànzi

Oltre (più giù) - Più a sóttu

Oltre (più in là) - Più a inghiddà

Oltre (più lontano) - Più a luntànu

Oltre (più sopra) - Più a sòbbra

Oltremare (aldilà del mare) - A inghiddà di lu (ru) màri

Oltremisura - Fòra di misùra

Oltrepassare - Ischumpassà

Oltretomba (l'altro mondo) - Àsthru móndu

Omaccione - Omacciòni

Omaggiare (donare) - Dunà

Omaggiare (regalare) - Rigarà

Omaggio - Omàggiu

Omaggio (dono) - Dónu

Omaggio (regalo) - Rigàru

Ombelicale - Di l’imbìriggu

Ombelico - Imbìriggu

Ombra - Òmbra/Rizzésu

Ombreggiare - Umbriggià

Ombreggiato - Umbriggiàddu

Ombrellaio - Màsthru di paràcqua

Ombrello - Paràcqua

Ombrellone - Ombrèlloni

Ombrina (pesce) - Umbrìna

Ombrinali (scarichi d'acqua sui natanti) - Umbrinàri

Ombroso - Umbròsu

Omelia (predica) - Prédigga

Omero (anatomia) - Ómmaru

Omesso (messo da parte) - Pósthu a un’àra

Omettere - Punì a un’àra

Ometto - Ommaréddu

Omicida - Omicìda

Omicida (assassino) - Assassìnu

Omicidio - Omicìdiu

Omicidio (assassinio) - Assassìniu

Omissione - Omissiòni

Omogeneizzato - Omogenizàddu

Omogeneo (uguale) - Uguàri

Omologare (ratificare) - Ratifiggà

Omologare (convalidare) - Cunvaridà

Omologare (approvare) - Apprubà

Omologato (ratificato) - Ratificàddu

Omologato (convalidato) - Cunvaridàddu

Omologato (approvato) - Apprubàddu

Omologazione (ratifica) - Ratìfigga

Omologazione (convalida) - Cunvarida

Omologazione (approvazione) - Apprubaziòni

Omonimia - Matèssi innòmmu

Omonimo - Chi ha lu (ru) matèssi innòmmu

Omosessuale - Finòcciu

Omosessuale - Paraggùru

Omosessuale - Fròsciu

Oncia - Ónza

Oncologia - Oncologia

Onda - Ùnda

Ondata - Undàdda/Cabaddàdda

Ondeggiante - Bànzigga-bànzigga

Ondeggiare - Undiggià

Ondoso - Undòsu

Ondulare - Undurà

Ondulato - Unduràddu

Ondulazione - Unduraziòni

Onere - Aggràbiu

Onere (peso) - Pésu

Oneroso - Grabòsu

Onestà - Onesthài

Onestamente - Onesthamènti

Onesto - Onésthu

Onice - Ónici

Onnipotente - Onniputènti

Onnivoro - Magnatùttu

Onomastico - Onomàstiggu

Onorabile - Onoràbiri

Onorabilità - Onorabiriddài

Onoranza - Onorànzia

Onorare - Onorà

Onorario (paga) - Onoràriu

Onorario (socio d'onore) - Onoràriu

Onorato - Onoràddu

Onore - Onòri

Onorevole - Onorèvuru

Onorevolmente - Cun onòri

Onorificenza - Onorificènzia

Onorifico - Onorìfiggu

Onta (affronto) - Affrontu

Onta (disonore) - Disonòri

Onta (offesa) - Offèsa

Onta (vergogna) - Vaghògna/Zàntara

Opacità - Appànnu

Opaco - Appannàddu

Opaco (torbido) - Buriàddu

Opera - Óbara

Operabile - Obaràbiri

Operaio - Operàiu

Operaio (lavoratore) - Trabagliadòri

Operare (agire) - Obarà

Operativo - Operatìbu

Operato - Operàddu

Operatore - Operadòri

Operazione - Operaziòni

Operetta (opera musicale) - Óbara

Operosità - Operosiddài

Operoso - Operòsu

Opinabile - Opinàbiri

Opinare (presumere) - Prisumì

Opinare (supporre) - Suppunì

Opinione - Opiniòni

Oppio - Óppiu

Opporre - Oppunì

Opportunamente - Opposthunamènti

Opportunamente (a proposito) - A prupósitu

Opportunista - Oppusthunìstha/Oppurthunistha (S)

Opportunità - Opposthuniddài/Opporthuniddai (S)

Opportunità (occasione) - Occasiòni

Opportuno - Oppusthùnu/Opporthunu (S)

Oppositore - Opposidòri

Oppositore (contrario) - Cuntràriu

Opposizione - Opposiziòni

Opposizione (contrarietà) - Cuntrarieddài

Opposto - Oppósthu

Opposto (contrario) - Cuntràriu

Opposto (inverso) - Invèssu

Oppressione - Opprissiòni

Oppressione (tirannia) Tirannìa

Oppressivo - Opprissìbu

  1. (tiranno) Tirànnu

Oppresso - Opprimìddu

Oppressore - Opprimidòri

Oppressore (tiranno) - Tirànnu

Opprimere - Opprimì

Oppugnare (contrastare) - Cuntrasthà

Oppure - Oppùru

Optare (scegliere) - Isciubarà

Opulento (ricco) - Rìccu

Opuscolo - Opùschuru

Opzione (preferenza)- Prifirènzia

Opzione (scelta) - Isciubaràdda

Or ora (in questo momento) - Abarabà

Ora - Óra

Ora (adesso) - Abà

Ora tarda - Óra firiàdda

Oracolo - Oràcuru

Orafo - Oréfizi

Orale (a voce) - A bózi

Oralmente (a voce) - A bózi

Oramai - Oramài

Orare (pregare) - Prigà

Orario - Oràriu

Orata - Uràdda

Oratore - Oradòri

Oratore (predicatore) - Pridiggadòri

Oratorio - Oratòriu

Orazione - Oraziòni

Orbace (panno tipico per vestiti) - Furèsi

Orbita - Órbita

Orbita oculare - Cuncàri di l’ócci

Orbo (cieco) - Cèggu

Orchestra - Orchèsthra

Orchestrare - Orchesthrà

Orchidea - Orchidèa

Orchidea selvatica - Orchidèa arèstha

Orco - Pabóschu

Orda - Trumàdda

Ordinabile - Chi si po’ usdhinà

Ordinanza - Usdhinànzia

Ordinare (comandare) - Cumandà

Ordinare (mettere ordine) - Usdhinà

Ordinare (sistemare) - Assintà

Ordinario (di scarsa qualità) - Usdhinàriu/Urdhinàriu (S)

Ordinata - Usdhinàdda/Urdhinadda (S)

Ordinatamente - Cun ósdhini/Cun órdhini (S)

Ordinativo - Usdhinaziòni/Urdhinazioni (S)

Ordinato (dato un ordine di comando) - Cumandàddu

Ordinato (messo in ordine) - Usdhinàddu/Urdhinaddu (S)

Ordinato (sistemato bene) - Assintàddu

Ordinazione - Usdhinaziòni/Urdhinazioni (S)

Ordine - Ósdhini/Órdhini (S)

Ordine (comando) - Cumàndu

Ordire (tramare) - Tramà

Ordito (tramato) - Tramàddu

Orecchino - Areccìna

Orecchio - Arècci

Orecchioni - Arecciòni

Orefice - Orèfizzi

Oreficeria - Orefizzeria

Orfano - Òifanu

Orfanotrofio - Oifanodròfiu

Organetto - Sunèttu

Organico - Orgànicu

Organismo - Organìsmu

Organista - Organìstha

Organizzare - Organizà

Organizzativo - Organizatìbu

Organizzato - Organizàddu

Organizzatore - Organizadòri

Organizzazione - Organizaziòni

Organo musicale - Òrghanu

Organo umano (membro) - Mèmbru

Orgasmo - Gudimèntu

Orgia - Ribòtta

Orgoglio - Orgògliu

Orgogliosamente - Orgogliosamènti

Orgogliosamente (con fierezza) - Cun fièrezia

Orgoglioso - Orgogliósu

Orgoglioso (fiero) - Fièru

Orientale - Orientàri

Orientamento - Orientamèntu

Orientare - Orientà

Orientato - Orientàddu

Or ora - Abarabà

Oriente - Oriènti

Origano - Arìganu

Originale - Originàri

Originalità - Originariddài

Originario - Originàriu

Originario (nativo) - Natìbu

Origine - Orìgini

Origliare - Urittà

Orinale (vaso da notte) - Urinàri

Orinare - Urinà/Piscià

Orinatoio - Urinaddòggiu/Pisciaddòggiu

Oristanese - Oristhanésu

Oristano - Oristhànu

Oriundo (proveniente) - Prubiniènti

Orizzontale - Orizontàri

Orizzontarsi - Orizontàssi

Orizzontarsi (orientarsi) - Orientàssi

Orizzonte - Orizònti

Orlare (fare un orlo) - Urizà

Orlo - Urìzi

Orlo (bordo) - Bòsdhu/Bordhu (S)

Orlo (limite) - Nìmizi

Orma - Tràtta

Ormai - Oramài/Abarabà

Ormeggiare - Attraccà

Ormeggiato - Attraccàddu

Ormeggiatore - Ormeggiadòri

Ormeggio - Attràccu

Ornamentale - Ornamentàri

Ornamento - Ornamèntu

Ornare - Ornà

Ornato - Ornàddu

Ornitologia - Ornitologìa

Ornitologo - Ornitòlogu

Oro - Òru

Orologeria - Buttrèa di lu (ru) ridozàggiu

Orologiaio - Ridozàggiu

Orologio - Ridózu

Orologio solare - Ridózu a sòri

Oroscopo - Ciarabàllu

Orrendo - Orrèndu

Orribile - Orrìbiri

Orrido - Orrósu

Orrore - Orròri

Orsa Maggiore - Càrru mannu

Orsa Minore - Càrru minori

Orsacchiotto - Ussarèddu

Orso - Ùssu

Orsola - Ùssula

Orsù - Aiò

Ortaggio - Ustharìzia/Urtharìzia (S)

Ortensia - Ortènsia

Ortica - Usthìgga/Urthigga (S)

Orticaria (prurito fastidioso) - Vèntu buìnu

Orticello - Ostharèddu/Orthareddu (S)

Orto - Ósthu/Orthu (S)

Ortodosso - Ortodòssu

Ortografia - Ortografìa

Ortografico - Ortogràfiggu

Ortolano - Usthurànu/Urthuranu (S)

Ortopedia - Ortopedia

Ortopedico - Ortopèdicu

Orzaiolo - Risthùzu

Orzata - Orzata

Orzo - Ózu/Ózu di cabàddu

Orzo in erba - Farràina

Osannare - Osannà

Osannato - Osannàddu

Osare (azzardare) - Azasdhà

Osare (azzardarsi) - Attribìssi

Osare (rischiare) - Arrischà

Oscenità (porcheria) - Puscharìa/Purcharia (S)

Oscenità (vergogna) - Vagògna/Zàntara

Osceno (indecente) - Indizzènti

Osceno (porcaccione) - Puschacciòni/Purchaccioni (S)

Osceno (vergognoso) - Vagugnosu

Oscillare (pendolare) - Pindurà

Oscuramento - Oschuramèntu

Oscurare - Oschurà

Oscurare della sera - Ischuriggà

Oscurato - Oschuràddu

Oscurato dalla poca luce - Ischuriggàddu

Oscurità - Oschuriddài

Oscuro - Oschùru

Ospedale - Ipidàri

Ospitale - Oipitàri

Ospitalità - Oipitariddài

Ospitare (accogliere) - Accuglì/Appusintà

Ospitare (ricevere) - Rizzibì

Ospitare in casa - Alluggià in càsa

Ospitato (accolto) - Accósthu/Accolthu (S)

Ospitato in casa - Alluggiàddu

Ospite straniero- Isthràgnu

Ospizio - Ipìzziu

Ossa - Óssa

Ossario - Ossàriu

Ossatura - Ossaddùra

Ossequioso (rispettoso) - Ripittósu

Ossequioso (riverente) - Ribirènti

Osservante (rispettoso) - Ripittósu

Osservare - Osseivà

Osservare (guardare) - Abbaiddà/Figgiurà

Osservato - Osseivàddu

Osservato (guardato) - Abbaiddàddu/Figgiuràddu

Osservatore - Osseivadóri

Osservatorio - Osseivatóriu

Osservazione - Osseivaziòni

Ossessionante - Ossessionànti

Ossessionare - Ossessionà

Ossessionato - Ossessionàddu

Ossessione - Ossessiòni

Ossessione (fissazione) - Fissaziòni

Ossia - Ossìa

Ossia (oppure) - Oppùru

Ossidare - Ossidà

Ossidare (arrugginire) - Rugginà

Ossidato - Rugginósu

Ossidazione - Rugginaddùra

Ossidiana (pietra usata dai primitivi) - Ossidiàna

Ossido - Òssiddu

Ossidrico - Ossìdricu

Ossigenare - Ossigenà

Ossigenato - Ossigenàddu

Ossigeno - Ossìgenu

Osso - Óssu

Osso della spina dorsale - Firu di l'ischìna

Osso sacro - Óssu di lu cuddòni

Osso del polso - Óssu di lu (ru) buzzu

Osso dello zigomo - Óssu di la (ra) càvana

Osso malleolo - Óssu di lu (ru) raióru

Ostacolare - Osthacurà

Ostacolare (impedire) - Impidì

Ostacolato - Osthacuràddu

Ostacolato (impedito) Impidìddu

Ostacolo - Osthàcuru

Ostacolo (impedimento) - Impidimèntu

Ostaggio - Prisgiunéri

Oste - Ostheràggiu

Oste (locandiere) - Locandèri

Osteggiare (contrariare) - Cuntrarià

Osteggiare (contrastare) - Cuntrasthà

Ostello (locanda) - Lucànda

Ostensorio - Osthensóriu

Ostentare (mostrare) - Musthrà

Osteria - Ostherìa/Usthéra

Osteria (locanda) - Lucànda

Osteria (rivendita di vino) - Vindióru

Ostessa (locandiera) - Ostheràggia

Ostetrica - Màsthra di pàsthu

Ostia - Ósthia

Ostico (contrario) - Cuntràriu

Ostile (nemico) - Nimìggu

Ostilità (contrarietà) - Cuntrarieddài

Ostinarsi - Usthinàssi

Ostinatamente - Usthinaddèzia

Ostinato - Usthinàddu

Ostinato (testardo) - Riddósthu

Ostinazione - Usthinaziòni

Ostrica - Òstrica

Ostruire - Osthruì

Ostruire (intasare) - Imballà

Ostruire (tappare) - Tappà

Ostruito - Osthruìddu

Ostruito (intasato) - Imballàddu

Ostruito (tappato) - Tappàddu

Ostruzione - Osthruziòni

Ostruzionismo - Impidimèntu

Otite - Màri all’arècci

Ottanta - Ottànta

Ottantenne - D’ottant’ànni

Ottantesimo - Ottantèsimu/Lu d’ottànta

Ottantina - Ottantìna

Ottava - Ottàba

Ottavo in classifica - Ottàbu/Lu di óttu

Ottemperare (dare retta) - Punì mènti

Ottemperare (ubbidire) - Ubbidì

Ottenere - Uttinì

Ottenibile - Uttinìbiri

Ottenuto - Uttinùddu

Ottica - Óttigga

Ottico - Óttiggu

Ottimale - Ottimàri

Ottimismo - Ottimìsta

Ottimista - Ottimìstha

Ottimo - Óttimu

Otto - Óttu

Ottobre - Santuaìni/Ottobre

Ottocentesco - Di l’ottuzèntu

Ottocentesimo - Ottuzentésimu/Lu d’ottuzèntu

Ottocento - Ottuzèntu

Ottomana - Ottomàna

Ottomano (turco) - Tùschu/Turchu (S)

Ottomila - Ottumìria

Ottone - Ottòni

Ottuagenario - D’ottant’ànni

Otturare - Tappà

Otturare (ostruire) - Imballà

Otturato - Tappàddu

Otturatore - Otturadòri

Otturazione - Otturaziòni

Ottuso - Ottùsu

Ottuso (testardo) - Tunturròni

Ovaia - Obàia

Ovale - A fòimma d’óbu

Ovatta - Ovatta

Ovatta (bambagia) - Bambàzi

Ovatta (cotone) - Cutòni

Ovattato - Ovattàddu

Ovazione (applauso) - Zóccu di li (ri) màni/Appràusu

Ove - Undì

Ovest - Ovest

Ovest (occidente) - Occidènti

Ovest (ponente) - Punènti

Ovile - Cuìri

Ovino (di pecora) - Di pégura

Ovunque (in ogni luogo) - In dùgna lóggu

Ovvero - O/Ossia/Oppùru

Ovviamente - Óvviu

Ovviare - Ovvià

Ovviare (rimediare) - Rimidià

Ovvio - Naturàri

Oziare - Mandrunà

Ozio - Ózziu/Mandrunìa

Ozioso - Mandròni

Ozono - Ozónu


 

Pagina in aggiornamento e correzione
Sono graditi suggerimenti e correzioni
Per info pilo.gianuario@gmail.com